มีอะไรให้เรียนรู้

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาแสนสนุก…

ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ เว็บไซต์ “ห้องเรียนสังคมศึกษา online by kru Thong ” หนึ่งช่องทางที่จะช่วยเติมเต็มความรู้วิชาสังคมศึกษาที่นักเรียนอยากรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน เปิดโลกใหม่แห่งการเรียนสังคมศึกษา ที่ไม่จำเจแค่การท่องจำ..ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยคร๊าบบ

การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

 

 

 

 

  

 

ผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นต่อตนเอง นักเรียนและหน่วยงาน

 

Advertisements

ประวัติการศึกษา

                                                                       ประวัติการศึกษา

                                                                  นายวรากร  ปัญญาคำ

                                            ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

 

ระยะเวลา ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา หลักสูตร ผลการศึกษา
จาก ถึง
๒๕๓๕ ๒๕๔๐ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประถมศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
๒๕๔๑ ๒๕๔๓ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

มัธยมศึกษาตอนต้น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒๕๔๔ ๒๕๔๖ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

( แผนการเรียนวิทคณิต )
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๕๔๗ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ( คบ.๕ ปี ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒๕๕๗ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยพะเยา

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ( กศ.ม. ) จบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวรากร  ปัญญาคำ

เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เลขที่ตำแหน่ง : ๑๒๔๖๑๘

E-mail : warakorn.social@gmail.com

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการทำงาน

                                                                                                              

                                                        ประวัติการทำงานและการรับราชการ

                                                                     นายวรากร  ปัญญาคำ

                                             ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ลักษณะการปฏิบัติ ระยะเวลา ( เดือน/ปี)
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สอนวิชาสังคมศึกษา  ชั้น ม.๕

ประวัติศาสตร์ ม.๑

๑๕ พ.ค.๕๒๑๕ พ.ค.๕๔
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.๕

ประวัติศาสตร์ ม.๑

๑๕ พ.ค.๕๔ เม.ย.๕๗
ครู ค.ศ.๑ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.๕

สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.๓

เม.ย.๕๗ ๓๐ มิ.ย.๖๐
ครู ค.ศ.๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.๑

สอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.๕

สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.๓

๓๐ มิ.ย.๖๐